Nhượng lại 10 thẻ vui chơi cả 2 khu vực Vinke cùng Thuỷ cung Time đô thị. Giá bớt ngay sát nửa đối với giá cả tại quầy. Giá chuyển nhượng 200k, giá chỉ tại quầy 340k.